Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Испания – Разграничаване на личните и бизнес активи в търговската дейност

On dutyКогато едно лице възнамерява да започне собствен бизнес и независимо от формата, която реши да използва, била тя юридическо или физическо лице-предприемач, трябва да разграничи активите, заети в рамките на търговската дейност и на заетите в личен план. На практика това означава, че ще има активи, заети в бизнеса и такива, които ще се експлоатират в сферата на личното ползване. Много е важно да няма намеса между двете области по отношение на собственост, ползване и заетост, включително трудова заетост и използване на личното време на съдружника, но в случай, че е необходимо да се установи някаква връзка, е желателно да се регулира и документира надлежно, за да се избегнат грешки и недорзаумения, да се контролира, когато е уместно и задължително да бъде съобразена с корпоративното и данъчното право. Ето няколко забележки и препоръки за прилагане на практика на изложеното дотук:

Когато съвпада собствеността на активите, е много важно да се определи кои ще бъдат заети в бизнеса и кои ще се позлват за лични нужди. Подобна ситуация е наличието на недвижим имот, който се използва както за лични нужди, така и за целите на бизнеса. В този случай следва да се установи заетата площ за всяка сфера. В случай на парични средства е препоръчително наличието на отделни банкови сметки, за да се диференцират личните приходи и разходи  от тези на компанията.

В случай, че дейността се осъществява чрез юридическо лице или организация, трябва да се документират всички взаимоотношения със съдружниците. Например, ако имотът, където компанията оперира, е собственост на съдружника, трябва да подпише договор за наем и да се заплаща като наем сума, отговаряща на пазарната цена.

В случай, че компанията има нужда от финансиране или временна нужда от парични средства и съдружникът реши да внесе необходимата сума в дружеството като заем, трябва да го документира чрез договор за кредит, в който се фиксират условията за връщане и компенсиране при условия, отговарящи на пазарните.

Ако съдружникът извършва услуги на дружеството, включително под формата на трудова заетост, трудът му трябва да бъде заплатен, а възнаграждението да отговаря на установените на пазара на труда цени за този вид услуги.

На админситративно и документално ниво са от първостепенно значение формата и съхраняването на документацията в подкрепа на операциите между частното лице и компанията, както и правилното им отразяване в счетоводството. Препоръчително е да се състави документ за контрол на извършените плащания и постъпилите суми, както и план на касата, за да се открие всеки излишък или недостиг на средства в брой по всяко време.

Статията подготви Галя Душева – Икономист

c8f68b12-0862-4781-a5a4-f1d65ea5172dOficina Moraira:
C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)
tel. (+34) 966.490.849
fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia
tel. (+34) 960.454.253
fax (+34) 960.451.601

Коментарите са затворени.