Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Испания – необходимо ли е да включим в нашата декларация за облагане на доходите ни обезщетенията, получени за телесни повреди?

В настоящата статия ще анализираме дали е необходимо да включим в нашата декларация за облагане на доходите ни като физически лица обезщетенията, получени за телесни повреди и по какъв начин се определя размера на данъка, който трябва да заплатим върху тези суми.

Съгл. действащото законодателство се считат за необлагаеми обезщетенията, получени в резултат на гражданска отговорност за телесни повреди в размера, установен с нормативен акт или в размер, признат по съдебен ред.

Като обезщетения по пътно-транспортни произшествия се считат законно- признатите и изплатени обезщетения по Закона за гражданската отговорност и застраховането на придвижването на моторни превозни средства, когато са изплатени от застрахователно дружество в резултат на гражданската отговорност на застрахованото лице.

Тези суми са посочени в приложението към Кралския законодателен декрет 8/2004 от 29 октомври, в който е определен реда за оценка на щетите, причинени в пътно-транспортни произшествия.

В случаите на трудова злополука поради липсата на система за оценка на щетите, изискването е сумата на обезщетението да бъде определена от съдия в съда със съдебно решение или да е налице съдебно споразумение между страните, когато е налице съдебна намеса.

Ако обезщетението се заплаща на наследниците на жертвата, те трябва да го декларират в декларацията за данъка върху наследството.

За обезщетения, признати суми в съдебен акт, се считат определените от съда чрез съдебно решение, чрез акт за съдебно споразумение, както и извънсъдебните споразумения. Тези суми са освободени от облагане с данък върху доходите, включително в случаите, когато надвишават определените със Закона за гражданската отговорност и застраховането на придвижването на моторни превозни средства суми.

Ако обезщетението се извършва чрез извънсъдебно споразумение, освободена от облагане е само частта, съответсваща на определената в закона. Остатъкът от обезщетението, който надвишава тази сума, подлежи на облагане с данък върху доходите като капиталова печалба.

Статията подготви:

Данъчен консултант Галя Душева, Морайра

IMG_4004-300x200Ivanova Tax & Law

Oficina Moraira:
C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)
tel. (+34) 966.490.849
fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia
tel. (+34) 960.454.253
fax (+34) 960.451.601

Коментарите са затворени.