Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

ИСПАНИЯ – ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВДОВИШКА ПЕНСИЯ И ПЕНСИЯ ЗА СИРАЦИ

foto-1Имат право да получават вдовишка пенсия: съпругът или съпругата, които са живи, също така законно разделените или разведени лица; съпругът/гата, чийто брак е деклариран че не съществува (matrimonio declarado nulo), партньорът, който е живеел с починалия без да имат склучен брак (parejas de hecho). Такива лица трябва да отговарят на следните условия, които са описани по-долу:

В случай на смърт, полученa от заболяванe или болест преди брака, живият съпруг/га трябва да спази едно от следните изисквания:

1) да имат деца заедно и бракът да е бил склучен една година преди смърта на един от съпрузите;

2) не се изисква, продължителността на брака от една година, когато се докаже период от две години на съвместно живеене с починалия като партньор. Когато съпругът/гата не спазвaт някое от тези изисквания, може да получи само временна пенсия;

Законно разделени или разведените лица имат право да получат вдовишка пенсия, при условие, че не са склучили нов брак, нито са се регистрирали като pareja de hecho с друг партньор, и че получават пенсия като компенсация (pensión compensatoria) от развода или раздялата преди смърта на съпруга/гата, както се посочва в член 97 от Гражданския кодекс.

Също така имат право на вдовишка пенсия, жени, които могат да докажат, че са били жертви на насилие по време на законна раздяла или развод и е нужно да го акредитират чрез съдебно решение или по всякакъв друг начин на доказателство, прието по закон.

Когато законната раздяла или разводa са се получили преди 01-01-2008, не се изисква условието за получаване на компенсаторна пенсия, ако:

1) между датата на законната раздяла или разводa и датата на смъртта на починалия, не са минали повече от 10 години;

2) продължителността на брака трябва да е най-малко от 10 години;

3) в допълнение на тези две точни ще е нужно да се спази едно от следните условия: или да имат деца от брака; или, бенефициентът да има повече от 50 години в момента на смъртта починалото лице;

Живият съпруг/га, чийто брак е анулиран (matrimonio declarado nulo) когато докаже че има право на обезщетение по чл. 98 от Гражданския кодекс, и че не е склучил брак отново, нито фигурира в регистъра като pareja de hecho с друг партньор, ще има право на вдовишка пенсия.

Живият партньор на pareja de hecho, има право на пенсия когато докаже че:

1) смъртта е след 01-01-08;

2) регистрацията на двойката в съответния регистър или формализирането на публичен документ, посочващ създаването на тази двойка, трябва да е с дата най-малко от 2 години преди датата на смъртта нa починалото лице;

3) изисква се да се докаже, че двойката е живеела заедно не по-малко от 5 години преди датата на смъртта;

Изисквания, относно починалото лице за да може вдовеца или вдовицата да имат право на пенсия:

- Ако смъртта е настъпила поради общо заболяване, се изисква починалият да има работени 500 дни в рамките на непрекъснат период от 5 години непосредствено преди смъртта или от датата, на която е престанало задължението да котизира.

- Ако смъртта е настъпила вследствие на злополука, независимо дали става въпрос за трудова злополука или професионална болест, не се изисква предварителен приносен период котизиран.

- Хора, които на датата на смърта не работят или се намират записани на бюрото по труда (взимат паро или други помощи) определят право на пенсия при условие, че те отговарят на минимален принос на 15 годишен период.

- Пенсионери, които имат право на пълна пенсия; Лица, които взимат пенсия за трайно увреждане (incapacidad permanente); Работниците, които са изчезнали при злополука, без значение дали става въпрос за трудова злополука.

Пенсия за сираци – Имат право на този вид пенсия:

1) децата на починалия, независимо от естествотo на тяхното родство (собствени или oсиновени);

2) децата на преживелия съпруг, който е допринесъл за брака, при условие, че брака е склучен две години преди смъртта на починалия, и децата са живеели заедно с починалия и са били зависеми от него;

На датата на смъртта на наследодателя, децата трябва да бъдат:

Под 21-годишна възраст или на по-голяма възраст ако имат намалена способността им да работят в степен на абсолютна трайна нетрудоспособност или големи увреждания (grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez).

В случая на липса и на двамата родители или осиновители, и сираци с увреждания от 33 % или по големи: възрастa се увеличава до 25 години, когато сирака не извършва никаква работа, или дори да го прави, доходите му са по ниски на годишна основа, от размерa на минималната работна заплата.

Когато един от родителите или осиновителите е жив, aко сиракът не работи или доходите му са по ниски от размерa на минималната работна заплата, границата до 25 години се прилага и за тях, от 01 януари 2014 г.

Както за вдовишка пенсия така и за пенсията за сираци, трябва да се подадете заявление в срок от 3 месеца от датата на смъртта.

За обработка на този тип процедури, изготвяне на необходимата документация, изследване на вашия случай и подаване на заявление до компетентната институция, е най- добре да се свържите с адвокат или друго компетентно лице.

Статията изготви: Адв. Цветелина Петрова – Валенсия

Teл. 666053814/963944485;

spetrova@icav.es                                                       www.borjaabogados.com

Коментарите са затворени.