Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Защита на личните данни

При подаване на заявление за издаване на виза, давате съгласието си личните Ви данни, вписани в това заявление, да бъдат предоставени на компетентните органи в Република България и обработени от тях, за целите на решението по него. Тези данни могат да бъдат включени и съхранявани в бази данни.

Обработването на личните Ви данни се осъществява при спазването на действащата правна уредба (Закон за защита на личните данни и Наредба № 1 от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимият вид защита на личните данни) и вътрешните правила на Министерството на външните работи.

Прилагат се стриктни организационно-технически мерки за защита на Вашите лични данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим български държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.

Съгласно действащото Споразумение между МВнР и КЗЛМ за взаимодействие и сътрудничество в областта на защита на личните данни от 19.01.2010 г., КЗЛД осигурява, а МВнР се задължава да предоставя информация, чрез задграничните представителства, на обществеността, засягаща правото на достъп до лични данни, както и информация относно правото на обжалване пред КЗЛД. http://www.mfa.bg

Коментарите са затворени.