Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Заверки и легализации

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и “легализиран”. Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил”.

Подробна информация за издаването на удостоверението “апостил” от Министерството на правосъдието се съдържа в раздел “Публични услуги” на следния интернет сайт: www.mjeli.government.bg
Сектор “Заверки и легализации” на МВнР се намира в сградата на ул. “Алфред Нобел” № 2, 1040 София. Приемното време е всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа.
Тел: 807 64 13, 807 64 12

Приемането и предаването на документи за обикновена и бърза услуга е в часовете от 10.00 до 15.00ч.

За експресна услуга документи за обработка се приемат от 10.00 до 12.00ч., като обработените документи се предават от 13.00 до 15.00 часа.

Приемно време на “Заверки и легализации”

Заплащането на услугата за удостоверяване (легализиране) и заверка става само чрез държавни таксови марки (не пощенски!), които се залепват върху документа.

Необходимите таксови марки можете да закупите в най-близката пощенска станция на бул. “Цариградско шосе” №85, бл.109 (до спирката на хотел Плиска).

Дирекция „Консулски отношения” съобщава, че от 01 декември 2009 година се въвежда нова система за заверки и легализация на документите.

Вместо досега полаганите щемпели ще се премине към обработка на приетите документи със стикери.

Новата система представлява електронна обработка и контрол на документите. Тя ще предоставя възможност за проверка на заверените с „Apostille” документи. Проверката може да се осъществи посредством тринадесет цифрен идентификационен номер, който ще фигурира върху стикера. Интернет адресът за проверка е http://apostille.mfa.bg.

Образци на молби и заявления: Декларация на преводача; Заявление – образец за легализация на документ или заверка на подписа на преводача; Молба за проверка относно извършени заверки от български дипломатически и консулски представители; Молба за издаване иа удостоверение относно сключен договор за възлагане от Минитерството на външните работи на извършването на официални преводи от фирми. /http://www.mfa.bg

Коментарите са затворени.